Etiske regler

Hjem » Etiske regler

 1. De etiske regler skal være tilgængelige for alle klienter f.eks. via henvisning til hjemmesiden terapeuterne.dk.
 2. Medlemmerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede
  til at benytte.
 3. Den praktiserende skal føre optegnelse/journal over behandlingerne af den enkelte klient, herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet.
 4. Notater opbevares utilgængeligt for andre og skal destrueres eller anonymiseres senest fem år efter et behandlingsforløbs afslutning eller straks, hvis praksis ophører. Den praktiserende har også tavshedspligt omkring det at selve klientrelationen eksisterer.
 5. Den praktiserende skal sikre sig, at klienten har mulighed for at være fuldt ud informeret om indholdet, varigheden og prisen af de sessioner, kurser m.v. som tilbydes. Klienten skal gøres opmærksom på at hun eller han selv er ansvarlig for sit udbytte af behandling, undervisning m.v. og frit kan forkaste eller følge eventuelle forslag m.v.
 6. Den praktiserende skal udvise respekt for klientens grænser, motivation og personlige integritet, og skal tilstræbe et afklaret klientforhold med klare rammer omkring
  behandlingen eller undervisningen.
 7. Hvis en klient oplyser, at være i et fast behandlingsforløb hos et andet praktiserende medlem af Nordlys RAB, kan en session ikke aftales, medmindre alle parter er indforstået dermed.
 8. Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som den praktiserende oplever som uforeneligt med den behandling hun eller han tilbyder, må det andet behandlingsforløb afsluttes, inden sessioner aftales.
 9. Den praktiserende skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.
 10. Hvis den praktiserende kommer i tvivl om, hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er foreneligt med den behandling hun eller han tilbyder, skal klienten opfordres til at afklare dette med sin læge.
 11. Den praktiserende skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
 12. Den praktiserende må ikke give løfter om helbredelse.
 13. Den praktiserende må ikke have seksuel omgang eller indlede intim kontakt med
  sine klienter.
 14. Den praktiserende har livsvarig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, der erfares om klienten i relation til behandlingen. Supervision er ikke omfattet af tavshedspligten, hvis supervisor er medlem af Nordlys RAB og dermed omfattet af tavshedspligten.
 15. Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet derved overtræder landets love. Her henvises til straffelovens § 141 og § 185.
 16. Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.
 17. Medlemmer skal give klienterne saglig og nøgtern information om behandling og de
  forventninger de kan have hertil.